Bättre inomhusluft för dig och miljön

Man talar ofta om de olika föroreningar som förekommer i luften utomhus, till exempel från avgaser och andra utsläpp. Det många inte tänker på är dock att det också förekommer mängder av kemikalier och skadliga partiklar i vår inomhusluft. Formaldehyd och andra hormonstörande och cancerogena ämnen frigörs bland annat från våra möbler och från vår elektronik, och binds sedan i dammet som finns i hemmet.

Det mest effektiva sättet att hålla inomhusluften ren är att se till att man har en fungerande ventilation och att man vädrar ofta. Därför är det viktigt att välja fönster som är lätta att öppna och stänga. Du hittar ett stort utbud av olika typer av fönster hos Skånska byggvaror, så att du kan hitta en fönstertyp som är lätt att vädra med, och som passar i just ditt hem.

Det finns dock även andra knep man kan ta till för att hålla inomhusluften så ren som möjligt. Att damma och dammsuga ofta gör till exempel att partiklarna inte kan bindas i dammet, och genom att placera ut många gröna växter i hemmet får man extra hjälp att rensa luften från skadliga ämnen, eftersom växterna kan absorbera många av dem.

Att värna om sin inomhusluft är inte bara positivt för ens egen hälsa, utan bidrar också till att hålla luften renare generellt. Ju färre kemikalier som släpps ut i ens hem, och desto fler kemikalier som absorberas av ens växter, desto färre kemikalier hamnar ju i vår atmosfär. Du gör med andra ord både dig själv och miljön en tjänst genom att se till att du har så ren inomhusluft som möjligt.

Upcycling – ett kreativt återbruk

Upcycling” är ett av alla de hippa ord som ses inom ekokretsar. Var kultur har sin jargong och det kan vara riktigt svårt att hänga med i alla dessa konversationer men det försvenskade verbet ”upcycla” betyder kort och gott att man återbrukar material på ett stärkande sätt.

Kreativt återbruk

Ett par alternativa namn på upcycling är kreativt återbruk eller uppcykling. Det handlar om processer som sparar både miljö och ekonomi genom att saker och ting återanvänds i en ny form. Enligt Wikipedia är en viktig del av denna nya form att den bör vara bättre eller åtminstone lika bra som den tidigare versionen av materialet.

Nedcykling

Upcycling sågs för första gången år 1994 och den var ett svar på industrins ”downcycling” (nedcykling) vilken ingår i återvinningsprocessen. Nedcykling innebär att materialet visserligen återanvänds men att dess funktion försämras avsevärt i processen. Ett exempel på detta är alla de material som går genom återvinningen ett par gånger för att sedan renderas oanvändbara på grund av deras låga kvalitet. Med uppcykling åstadkommer man alltså det omvända.

Bli civilingenjör inom energi och miljö

Hos Linköpings universitet kan man utbilda sig till civilingenjör med inriktning på energi och miljö. Utbildningen ämnar ge studenterna verktyg som behövs för att hantera den här tidens stundande förändringar inom teknik och miljö.

Hitta lösningar

Fokus ligger på att studenten ska bli kapabel att komma fram med tekniska lösningar på allsköns händelser som kan drabba samhället. Med hjälp av gedigna kurser i miljötänkande, matematik, fysik och kemi skall detta åstadkommas. En viktig del av utbildningen är att förståelsen för klimatfrågorna skall öka. Studenten ska alltså förstå vad det existerande energibruket kan leda till vad det gäller klimat och miljö.

Lär av andra

Många av universitetets kunniga lärare är själva forskare och deras kunskap är därmed djup inom de olika områdena. Ta chansen att lära av dem! Utbildningen mynnar slutligen ut i tre olika områden:

  • Teknik för hållbar utveckling.
  • Systemverktyg för hållbar utveckling.
  • Hållbart företagande.

Som civilingenjör med fokus på energi och miljö ligger arbetsmarknaden sedan öppen för den nyutexaminerade studenten.

Svenska Greenwashpriset 2017

Svenska Greenwashpriset delas ut av Jordens Vänner tillsammans med Konsumentverket till ett företag, en organisation eller makthavare vars påstådda miljöengagemang kan ifrågasättas. För det mesta handlar det om parter som genom marknadsföring får sig själva att låta mer miljövänliga än de faktiskt är. Greenwashpriset är alltså inte något hedervärt pris.

Vinnare 2017

2017 års vinnare av Svenska Greenwashpriset blev föreningen Svenskt Flyg. I korta drag var motiveringen att Svenskt Flyg har fått sina utsläpp av koldioxid att se mindre ut än vad de är genom att man har beräknat utsläppen per flygstol snarare än för den totala resan. Därtill är Svenskt Flyg emot flygskatt och vill hellre se att fokus läggs på förnybara bränslen.

Svenskt Flyg bemöter kritiken

I en intervju bemöter Svenskt Flyg kritiken där man framhäver att beräkningen av utsläpp per stol är en internationell standard och alltså inget som Svenskt Flyg själva har hittat på. Angående flygskatten menar man att skatten ändå inte kommer att gå till bränslefrågan samt att de vill se lösningar snarare än förbud, då folk kommer att fortsätta flyga. Intervjun avslutas dessutom med att Svenskt Flyg påpekar att Jordens Vänner ger stipendium till Sydamerikaresor, vilka blir svåra att genomföra utan flygplan.

Hållbar utveckling är tudelad

Alla djur utvecklas ständigt som ett svar på miljöns föränderlighet. Det kanske inte ser så ut på håll men i djurkroppar pågår en kontinuerlig adaption. Detta gäller inte minst människan. När man talar om mänsklig utveckling förs dock tankarna oftast till hur människan på eget bevåg utvecklar samhället och världen. Det har lett till fantastiska framsteg men det har även skapat en planet som numera tycks bli allt mer obalanserad vilket ökar risken för att mänsklighetens tid snart är till ända.

Ett nytt begrepp

Ett resultat av denna utveckling är att ett nytt begrepp har myntats; hållbar utveckling. I breda drag innebär hållbar utveckling att man skapar mänskliga system som tar jordens ekologiska system i beaktande. Man vill skapa en hållbar helhet som garanterar mänsklig välfärd.

En planet för alla

Det yttersta argumentet är att mänskligheten endast har en planet att dela på. Den är till för alla att leva på i hälsa och välstånd vilket innebär att parter som agerar mot detta koncept bör regleras. Det finns främst två synsätt för hur man ska uppnå hållbar utveckling, där det första sätter tron till uppfinningar och teknikens under medan andra vill se mer konservativa åtaganden där konsumtionen minskar kraftigt.

Svampar kan ersätta frigolit

Plast har utvecklats i en tid där ekonomin har styrt produktionen. I takt med att oljan fick allt större betydelse under 1900-talet blev det viktigt att hitta möjligheter för oljans restprodukter. Det var naturligtvis ett tankesätt som egentligen är förenligt med miljön då man inte ville att något skulle gå till spillo, men anledningen till denna utveckling var snarare det ekonomiska intresset. Det är på den vägen som oljeprodukter såsom plast har kommit att forma människors liv.

Frigolit

En av alla dessa produkter är frigoliten som är enormt värdefull när det kommer till att förpacka känsliga ting. Frigolit är plast och av denna anledning är den baserad på olja, vilket gör den svår att bryta ner samt svår att återvinna. Det finns rapporter om hur mikrobitar av plast numera finns i alla havens djur och hur väldiga, flytande plastöar har bildats.

Ett naturligt alternativ

Som svar på detta letar industrier och individuella produktdesigners efter alternativ till plast som är snällare mot miljön. Det är ett intressant område och fynden är många. Ett av de mer fascinerande är Mushroom Packaging som har utvecklats av Ecovative Design.

Proceduren är enklare än vad man kan tro; man har nämligen tagit tillvara svamparnas oerhörda förmåga att bilda rötter. Det finns teorier om att dessa rötter, vilka kallas mycel, täcker hela jorden i ett enormt nätverk. Rötterna har en förmåga att nästintill växa så att det knakar, dock kan de inte själva bilda det stötdämpande material som skaparna eftersträvat. Lösningen på detta har blivit att man blandar mycelet med restprodukter från jordbruket, där exempel på detta är skal från frön och nötter. Därefter placeras blandningen i formar vari mycelet kan växa till den form som önskas. När man är nöjd med utvecklingen låter man produkten torka i ugn för att stoppa tillväxten.

Världens energikonsumtion beräknas öka lavinartat

Begreppet världens energikonsumtion inkluderar all den energi som världens mänsklighet använder på ett eller annat vis. Det är naturligtvis svårt att helt korrekt avgöra hur mycket som förbrukas men likväl försöker statistiker att med datorers hjälp utröna vart mänskligheten är på väg med energikonsumtionen.

OECD

Som en viktig part i klimatarbetet står OECD, där namnet är ett akronym för Organisation for Economic Co-operation and Development. Det här är alltså en sammanslutning mellan länder där idéer och erfarenheter byts mellan parterna inom områden såsom ekonomi och utveckling. Gruppen bildades redan 1948 och hade då inte särskilt mycket med miljön att göra utan frågorna som då hanterades hade snarare ett fullskaligt ekonomiskt fokus. Medlemmarna består av 35 länder, främst från Väst- och Centraleuropa, Nordamerika samt Östasien.

Energikonsumtionen ökar

I en artikel hos Energinyheter beskrivs det hur världens energikonsumtion förväntas öka med 56%. Denna beräkning gäller från år 2010 till år 2040 och är uträknad av det amerikanska EIA i den rapport som de kallar International Energy Outlook 2013.

Den största energikunden är industrin, det är ingen tvekan om den saken. År 2040 beräknas industrin stå för hälften av världens energiomsättning och det är främst länder som inte är medlemmar i OECD som är de värsta energibovarna.

Är det rättvis att vara rättvis?

Många är de som ställer sig frågan om det är rätt mot jorden att vara rättvis mot alla länder? Ett argument som förs fram i miljöförhandlingar innebär nämligen att utvecklingsländer, som ju är mindre utvecklade än industriländer, ska ha rätt att satsa på sina stora industrier. Det här är en verklig miljöbov då det inte sällan är just fossila bränslen som används och detta kan komma att skada jorden allvarligt i längden.

Energikällor

Visserligen är det kärnkraft och förnybar energi som ökar allra snabbast i tillväxt sett till hela världen men siffrorna för de fossila bränslena är oroande. Medan den förnybara energin förväntas öka med cirka 2,5% om året så förutspår EIA att energikonsumtionen från fossila bränslen ändå kommer svara för 80% i världen år 2040. Därtill förväntas koldioxidutsläppen öka med 45 miljoner ton.

Bland fossila bränslen är det främst naturgaserna som ökar, däribland metangas, skiffergas och så kallad tight gas. Den kraftiga miljöpåverkan leder därtill att permafrosten i bland annat Sibirien håller på att smälta vilket ger upphov till enorma frisättningar av gas.

Hushållsbudget – ett sätt att värna om miljön

Kanske kan man undra vad privatekonomi har med miljön att göra men faktum är att när man har koll på sin ekonomi så kan man ofta spendera sina pengar på ett mer klimatsmart sätt. Man sparar dels sin egen energi om man har ett väl inarbetat budgetsystem som man följer, dels kan man spara ordentligt på jordens resurser.

Livet utan budget

Det är alltför många som inte har någon koll på sin ekonomi. Vanligtvis trillar pengarna in en gång i månaden för att snabbt fylla de hål som har växt under den gångna perioden sedan förra lönen kom. Stora ekonomiska poster är boendet, maten, bilen, husdjuren, försäkringarna och lånen. Sedan är det tyvärr många som har ett stort behov av att shoppa loss och denna shoppingpost kan därmed växa obegränsat.

När så slutet av månaden närmar sig börjar bankkontot att eka tomt. De inköp som måste göras baseras då på de tillgängliga pengarna snarare än på att miljön ska sättas i första rummet. Det här är viktigt att belysa; alltså hur en oplanerad ekonomi gör att pengar rinner iväg och att inköp sällan planeras grundligt.

Att ha en budget

När man beslutar sig för att ta tag i sin ekonomiska situation blir allting så mycket lättare. Helt plötsligt vet manvad saker och ting kostar. Man tillåter sig inte heller att göra impulsköp och det är bra för miljön! Konsumentverket har en bra budgetkalkyl som man kan använda sig av.

Att planera sin ekonomi utökar ofta chanserna att spara en summa och med tiden kommer denna att växa. Det gör att man fortsättningsvis mycket väl kan ha möjlighet att köpa mer miljövänliga produkter. Man kan exempelvis vara villig att betala lite extra för flygplansstolen om det innebär att resan klimatkompenseras. Man kanske kan investera i en elbil istället för ett ordinärt bensindrivet fordon? Det kan även gälla små saker såsom hudvårdsprodukter eller mat. Med en budget har man ofta kvar tillräckligt med pengar på kontot vid månadsslutet och man får därmed råd att köpa en ekologisk hudsalva när den gamla tar slut eller lokalt producerade grönsaker som finns i mataffären.

Se över hemmet

Hand i hand med budgeten går en utrensning av hemmet. Det är ibland nödvändigt att rensa i sitt liv och att rensa bland sina gamla saker kan inbringa en gedigen extrainkomst. Både online och i Sveriges städer finns en törstande andrahandsmarknad där folk gärna köper begagnade saker till ett lägre pris. Även detta är självfallet ett bra sätt att värna om miljön och detta återbruk har seglat upp som en modetrend. Förhoppningsvis är den här för att stanna! Det är naturligtvis även smart att man för egen del köper saker på dessa marknader. Varför köpa nytt om man kan hitta samma eller likvärdiga produkter till ett kraftigt reducerat pris där miljön dessutom sparas?

magcast